Πώς θα φορολογηθούν όσοι είχαν εισόδημα από περιστασιακή απασχόληση.

Γιώργος Χριστόπουλος Φοροτεχνικός, μέλος του ∆.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και Γεν. Γραμμ. της Ε.Φ.Ε.Ε.Α.
Πρώην καθηγητής ΤΕΙ. Επανάληψη και για το φορολογικό έτος 2016, της τροπολογίας για
περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενους (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε
προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.)

Γιώργος Χριστόπουλος Φοροτεχνικός, μέλος του ∆.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και Γεν. Γραμμ. της Ε.Φ.Ε.Ε.Α.
Πρώην καθηγητής ΤΕΙ. Επανάληψη και για το φορολογικό έτος 2016, της τροπολογίας για
περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενους (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε
προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.)

Γιώργος Χριστόπουλος Φοροτεχνικός, μέλος του ∆.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και Γεν. Γραμμ. της Ε.Φ.Ε.Ε.Α.
Πρώην καθηγητής ΤΕΙ. Επανάληψη και για το φορολογικό έτος 2016, της τροπολογίας για
περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενους (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε
προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.)