Πως θα λειτουργήσει από Δευτέρα τόσο μια κλεισμένη από δημόσια αρχή επιχείρηση, όσο και μια πληττόμενη

 

Με ένα παράδειγμα πως θα λειτουργήσει από Δευτέρα  τόσο μια κλεισμένη από το κράτος επιχείρηση, όσο και μια πληττόμενη;;

Δηλαδή τι θα κάνει και στη μια και στην άλλη περίπτωση ως προς το προσωπικό που θα εργαστεί.

1º Παράδειγμα: που κλεισμένη της επιτρέπουν από τη Δευτέρα να ανοίξει:

Οι εργαζόμενοι, θα εργαστούν κανονικά χωρίς ενημέρωση του εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

 

2º Παράδειγμα: Πληττόμενη που έχει σε αναστολή 10 εργαζόμενους έχει δικαίωμα να παρατείνει την αναστολή των εργαζομένων, αλλά μέχρι του 60%. Δηλαδή μέχρι 6 από τους 10 εργαζόμενους που είναι σε αναστολή εργασίας.

Επίσης έχει δικαίωμα να διακόψει την αναστολή εργασίας, τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων που είναι σε αναστολή, υπό τον όρο ότι έχουν περάσει 15 ημέρες που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας τους.

Επομένως στο πιο πάνω παράδειγμα από τους 10 που είναι σε αναστολή, μπορεί να παρατείνει την αναστολή για τους 6 εργαζόμενους και να επαναφέρει διακόπτοντας την αναστολή για τους υπόλοιπους 4 εργαζόμενους, για τους οποίους 4 εργαζόμενους, δεν μπορεί να ισχύσει η εκ νέου αναστολή. Ακόμα μπορεί να επαναφέρει σε εργασία και τους 10 εργαζόμενους, αν και για τους 10, έχουν περάσει 15 ημέρες που τέθηκαν σε αναστολή της σύμβασης εργασίας τους και δεν μπορεί να τους θέσει εκ νέου σε αναστολή.

Επισημάνσεις:

  1. Η ΠΝΠ της 01.05.2020 (ΦΕΚ Α΄90/01.05.2020), στα άρθρα 10 που μιλάει για παράταση της αναστολής της σύμβασης εργασίας και στο άρθρο 11 που μιλάει για οριστική ανάκληση της αναστολής της σύμβασης εργασίας, δεν ορίζει κάποια σχετική δηλωτική υποχρέωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
  2. Αντίθετα στο άρθρο 12 που μιλάει για προσωρινή ανάκληση της αναστολής συμβάσεων εργασίας και στις δύο περιπτώσεις επιχειρήσεων ( κλεισμένες και πληττόμενες) βάση των ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπ. Οικονομικών, υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν σε ειδικό έντυπο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, πριν από την έναρξη που θα αρχίσει η έκτακτη αυτή απασχόληση. Μάλιστα εδώ ορίζει ότι «μετά από τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας συνεχίζεται η αναστολή της σύμβασης μέχρι της συμπλήρωσης του πλήρους χρονικού διαστήματός της».  Ορίζει επί αυτού ότι για  το διάστημα αυτό της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας, τις αποδοχές τις καταβάλει ο εργοδότης.
  3. Όταν σύμφωνα με το άρθρο 11, γίνει ανάκληση της αναστολής ( πληττόμενες), οι εργαζόμενοι δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση κατ´ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής.
  4. Τα όσα προβλέπει το άρθρο 11, φυσικά ισχύουν, μόνο για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και όχι για επιχειρήσεις – εργοδότες για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο.
  5. Κατ΄εξαίρεση, των ανωτέρω, με το άρθρο 12 με την προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, αντιμετωπίζονται έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες και δίδεται η δυνατότητα (και στις κλεισμένες και στις πληττόμενες) βάσει των ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπ. Οικονομικών, να ανακαλούν προσωρινά την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, με ειδικό έντυπο στο ΠΣ Εργάνη και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας. Όσον αφορά την καταβολή του μισθού για το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, υπόχρεος είναι ο εργοδότης.
  6. Οι συμβάσεις των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.
  7. Απαγορεύσεις: Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, (πληττόμενες) για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου της παράτασης αναστολής  και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Μαΐου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελίες συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. Μετά από τη λήξη του χρόνου παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, υποχρεούνται να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.
  8. Οι εργαζόμενοι τόσο των επιχειρήσεων – εργοδοτών (πληττόμενες), των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας, (άρθρο 10), όσο και των επιχειρήσεων  – εργοδοτών, που συνεχίζουν να είναι κλεισμένες,  με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020, είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών της παράτασης αυτής.