Δείγματα γραφής από τα βιβλία μου φορολογική και ασφαλιστική μεταχείριση των αμοιβών ΔΣ, εκπροσώπων και εταίρων ΟΕ και ΕΕ, διαχειριστών και εταίρων ΕΠΕ και διαχειριστών και εταίρων ΙΚΕ

 

Δείγματα γραφής από τα βιβλία μου, με πρακτικά θέματα είδατε (εδώ στον φιλόξενο κόμβο Taxheaven), το ενδιαφέρον θέμα για τους συναδέλφους: το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ., Ν. 4551/2018) και ο φορολογικός χειρισμός στα έντυπα Ε1, Ε3 και Ν.

 

15.5 ΝΕΟ:

α. Αμοιβές ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

β. Αμοιβές εκπροσώπων και εταίρων O.E. και Ε.Ε. για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρίες.

γ. Αμοιβές διαχειριστών και εταίρων Ε.Π.Ε., που δεν προέρχονται από τα κέρδη.

δ. Αμοιβές διαχειριστών και εταίρων ΙΚΕ

Φορολογική και ασφαλιστική μεταχείριση:

Τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα ως διευθυντές ή μέλη Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, με την ιδιότητά τους αυτή, φορολογούνται ως αποκτώντες εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12).

Να σημειωθεί, πως στην αρχή της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ρητά, ότι ο χαρακτηρισμός της σχέσης μέλους του Δ. Συμβουλίου με την εταιρεία ως «σύμβασης εργασίας» γίνεται μόνο για τους σκοπούς του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (δηλ. για τον τρόπο φορολόγησης των εν λόγω αμοιβών).

Οι αμοιβές αυτές εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, όπως και οι δαπάνες μισθοδοσίας. (Σχ. βλ. την ΠΟΛ.1113/2015 που αφορά τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες των επιχειρήσεων και την ΠΟΛ.1139/30.6.2015 που αφορά την φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών).

Ο υπολογισμός του φόρου που παρακρατείται κατά την καταβολή των αμοιβών και αποδίδεται με προσωρινές δηλώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 60 του N.4172/2013, γίνεται με βάση την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 και τις μειώσεις φόρου του άρθρου 16 μετά από προηγούμενη αναγωγή του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο. (βλ. την ΠΟΛ.1064/2016).

Η εκκαθάριση κατά την υποβολή της δήλωσης, γίνεται με την κλίμακα του άρθρου 15 και τις μειώσεις του άρθρου 16.

Επίσης, διενεργείται παρακράτηση επί των άνω αμοιβών έναντι εισφοράς αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του Ν. 3986/2011 και 43Α του ΚΦΕ-Ν.4172/2013 (βλ. έγγραφα Υπ. Οικ. Δ12A 1058454 ΕΞ 8.4.2014 και Δ12Α 1055825 ΕΞ 3.4.2014).

Χαρτόσημο 1,2%. Οι κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Δ. Συμβουλίου (είτε προέρχονται από διανομή κερδών της Α.Ε. είτε βαρύνουν ως έξοδο την εταιρεία) υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 1,2% (σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 15ε του Κ.Ν.Τ.Χ.).

Σχόλιο: Το εάν η υποχρέωση αυτή του χαρτοσήμου, εξακολουθεί και μετά τον χαρακτηρισμό της σχέσης μεταξύ ανώνυμης εταιρείας και μέλους του Δ.Σ. αυτής ως «εργασιακής», είναι ένα νέο ζήτημα που η Διοίκηση έχουμε την γνώμη ότι πρέπει να αποφανθεί καθόσον το χαρτόσημο δεν ισχύει (έχει καταργηθεί) για τους μισθούς, συντάξεις κλπ. που ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. (σημ. τώρα στον ΕΦΚΑ).

Αντίθετα, όταν τα μέλη του Δ.Σ. παρέχουν υπηρεσίες πέραν της ιδιότητας αυτής π.χ. ως μηχανικοί, λογιστές, δικηγορικές υπηρεσίες κ.λπ., στην ίδια εταιρεία-νομικό πρόσωπο από την οποία αποκτούν εισόδημα ως διευθυντές ή μέλη Δ.Σ. και ανεξάρτητα αν υπάρχει σύμβαση ή όχι, το εισόδημα τους αυτό προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα. Βλ. και ΠΟΛ.1072/2015 και ΠΟΛ.1097/2015.

Κωδικοί αποστολής βεβαιώσεων: Σύμφωνα με την απόφαση Α.1009/2019, για την ηλεκτρονική αποστολή βεβαιώσεων από τους φορείς, εργοδότες κλπ, για τις αμοιβές μελών Δ.Σ., διαχειριστών ΕΠΕ και IKE και εκπροσώπων προσωπικών εταιριών (Ο.Ε, Ε.Ε, Αστικών Εταιρειών) σύμφωνα με την περ. δ΄ παρ. 2 άρθ. 12 το ΚΦΕ – Ν.4172/2013, χρησιμοποιείται ο κωδικός 5.

Βλ. και παρ. 11.3.4 του παρόντος βιβλίου μας. Για το ποιους κωδικούς στη δήλωση Ε1, θα συμπληρώσει η Δ.ΗΛΕ.Δ, με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία που αποστέλλονται, στις περιπτώσεις αμοιβών με τον κωδικό 5, θα δούμε στις αμέσως επόμενες παραγράφους και πίνακες.

Στις περιπτώσεις αυτές που διενεργείται παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών, ο υπόχρεος υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποστέλλει τις ακαθάριστες αμοιβές και επιπλέον και τις κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών για να αφαιρεθούν από τις αμοιβές αυτές. (βλ. απόφαση Α.1009/2019).

15.5.1 Ασφάλιση – ασφαλιστικές εισφορές:

1ον Αμοιβές μελών Δ.Σ. (ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο εφόσον λαμβάνουν αμοιβή από τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ).

******************************

 

2ον ΝΕΟ Ασφάλιση – ασφαλιστικές εισφορές επι αμοιβών διαχείρισης εκπροσώπων και εταίρων O.E. και Ε.Ε. για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρίες:

(Αμοιβές των μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών που δεν προέρχονται από τα κέρδη.

Οι αμοιβές φυσικού προσώπου μέλους προσωπικής ή αστικής εταιρίας το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες που απορρέουν από τη συμμετοχή του στην εταιρεία)

******************************

3ον) ΝΕΟ Ασφάλιση – ασφαλιστικές εισφορές επί αμοιβών διαχειριστών και εταίρων Ε.Π.Ε.:

************************

4ον) ΝΕΟ Ασφάλιση – ασφαλιστικές εισφορές επί αμοιβών διαχειριστών και εταίρων Ι.Κ.Ε.:

 

****************************

15.5.2 ΝΕΟ Κωδικοί 351-352 του πίνακα 4 Α: πότε συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο

Οι κωδικοί 351-352, συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο και αφορούν σε ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τους ίδιους τους μισθωτούς ή συνταξιούχους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης εξαιτίας εξαγοράς χρόνου ασφάλισης, όπως χρόνου στρατιωτικής θητείας, και οι οποίες μειώνουν το εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις.

Συμπληρώνονται ομοίως οι εισφορές NAT, όπως και τα ποσά που καταβάλλονται από τους ίδιους τους μισθωτούς υπέρ ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης (TEA), κατά το μέρος που αφορούν τη μισθωτή τους εργασία (ΠΟΛ.1227/2018 εγκύκλιος).

Επιπλέον, αναγράφονται και οι καταβληθείσες για το χρονικό διάστημα από 1.6.2018 και εφεξής, σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο ΕΦΚΑ, ασφαλιστικές εισφορές από τους ίδιους τους διαχειριστές και εταίρους μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που αναλογούν στο εισόδημα που προέρχεται μόνο από τις αμοιβές διαχείρισης το οποίο θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιος).

Επίσης, αναγράφονται αυτές που καταβλήθηκαν, για το ίδιο πιο πάνω διάστημα, επί του εισοδήματος που προέκυψε από την αμοιβή διαχείρισης, από τους ίδιους τους διαχειριστές και εταίρους πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. καθώς και από τους ίδιους τους διαχειριστές μονοπρόσωπης ή πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που δεν έχουν εταιρική ιδιότητα (τρίτο πρόσωπο).

Κανένα άλλο ποσό καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών δεν αναγράφεται στους κωδικούς αυτούς.

Οι εισφορές αυτές, οι οποίες εκπίπτουν από το εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία, αποδεικνύονται βάσει αποδεικτικών εγγράφων ή σχετικών δικαιολογητικών που οι φορολογούμενοι προσκομίζουν στη Φορολογική Διοίκηση, κατόπιν προσκλήσεώς τους.».

Επίσης βλ. Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου-διαχειριστή Ε.Π.Ε. και μετόχου-μέλους ΔΣ Α.Ε. (Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1057706 ΕΞ 2016/11.4.2016).

15.5.3 Πρακτικά ζητήματα για τη συμπλήρωση των κωδικών 351-352. Οι ενέργειες που απαιτούνται:

Βλ. σχ. άρθρο του Κωνσταντίνου Γραβιά (Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Taxheaven)
Τροποποίηση των μισθοδοτικών περιόδων για το χρονικό διάστημα από 1/6/2018 έως 31/12/2018, εφόσον φυσικά —σε κάποιες εξ αυτών ή σε όλες— δόθηκαν αμοιβές διαχείρισης στις εταιρείες αυτές (Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε). Πρέπει να γίνει εκ νέου υπολογισμός των συγκεκριμένων μισθοδοτικών περιόδων ώστε να υπολογιστούν ορθά και οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και αμειβόμενου διαχειριστή/μέλους). Έπειτα πρέπει να δημιουργηθούν οι Α.Π.Δ. και να υποβληθούν με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία Ε.Φ.Κ.Α. της έδρας του εργοδότη.

Συνεπώς, αφού γίνουν οι σχετικοί υπολογισμοί πρέπει για τις περιπτώσεις των συγκεκριμένων εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.) να υποβληθεί νέο αρχείο βεβαιώσεων στο οποίο θα αναγράφονται οι ακαθάριστες αμοιβές διαχείρισης και οι ασφαλιστικές κρατήσεις που βαρύνουν τον αμειβόμενο διαχειριστή/μέλος (από 1/6/2018-31/12/2018) έτσι ώστε να αφαιρεθούν από τις αμοιβές αυτές. Με τον τρόπο αυτό μετά την υποβολή των νέων βεβαιώσεων θα προσυμπληρωθεί στους κωδ. 325-326 του εντύπου Ε1 των φορολογούμενων το καθαρό ποσό για να φορολογηθεί (δηλαδή το ποσό των ακαθάριστων αμοιβών μείον τις ασφαλιστικές κρατήσεις του διαστήματος από 1/6/2018-31/12/2018 που βαρύνουν τον αμειβόμενο διαχειριστή). Τα ανωτέρω επιβεβαιώθηκαν και με τη νέα απόφαση Α.1201/2019 που τροποποίησε την εγκύκλιο Α.1041/2019.

15.5.4 Ασφαλιστικές εισφορές στους κωδ. 351-352 του εντύπου Ε1 – ποιοι μπορούν να τις αναγράψουν:

Συνοψίζοντας τα παραπάνω επισημαίνουμε:

Α) Μπορούν να αναγράψουν στους κωδ. 351-352 του εντύπου Ε1 τις ασφαλιστικές εισφορές τα Μέλη/διαχειριστές σε ΙΚΕ που έλαβαν το έτος 2018 αμοιβές διαχείρισης και κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές (με βάση την παράγραφο 7 του άρθρου 39 ν.4387/2016) διότι:

Οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από το εισόδημα τους, καθόσον οι αμοιβές διαχείρισης θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συνακόλουθα οι ασφαλιστικές εισφορές σ’ αυτή την περίπτωση εκπίπτουν εφόσον δηλωθούν από τα φυσικά πρόσωπα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (Ε1) και συγκεκριμένα στους κωδ. 351-352 αυτού.

Β) Δεν μπορούν να αναγράψουν στους κωδ. 351-352 του εντύπου Ε1 τις ασφαλιστικές εισφορές οι πιο κάτω (έστω κι αν έλαβαν αμοιβές διαχείρισης το έτος 2018):

Β1. Μέλη σε Ο.Ε.- Ε.Ε. (με απλογραφικό ή διπλογραφικό σύστημα) που έλαβαν το έτος 2018 και αμοιβές διαχείρισης και τα οποία κατέβαλαν εισφορές (με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 39 ν.4387/2016), διότι:

Οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.).

• Σε περίπτωση συμμετοχής ενός εταίρου σε περισσότερες προσωπικές εταιρείες, οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από την εταιρεία από την οποία λαμβάνει το μεγαλύτερο φορολογητέο εισόδημα.

Β2. Μέλη σε Ο.Ε.-Ε.Ε. τα οποία διατηρούσαν το έτος 2018 ταυτόχρονα και ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, διότι:

• Οι ασφαλιστικές εισφορές των μελών εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής ή του ελευθέριου επαγγέλματός τους.

• Αν η ατομική επιχείρηση έχει τεθεί σε αδράνεια, οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής εταιρείας.

• Σε περίπτωση συμμετοχής ενός εταίρου σε περισσότερες προσωπικές εταιρείες, οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από την εταιρεία από την οποία λαμβάνει το μεγαλύτερο φορολογητέο εισόδημα).

Β3. Μέλη σε Ο.Ε.-Ε.Ε. που δεν ασκούσαν το έτος 2018 ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και έλαβαν το έτος 2018 αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε. ή σε άλλη Ο.Ε., διότι:

• Σε περίπτωση εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και παράλληλα λαμβάνει αμοιβές ως διαχειριστής σε άλλη εταιρεία (ΕΠΕ ή ΙΚΕ) ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε., οι μεν αμοιβές φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, οι δε καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές του, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής εταιρείας που είναι μέλος.

• Στην περίπτωση εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και παράλληλα λαμβάνει αμοιβές ως διαχειριστής σε άλλη προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. ή Ε.Ε.), οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από την εταιρεία από την οποία λαμβάνει το μεγαλύτερο φορολογητέο εισόδημα.

Β4. Εταίροι Ε.Π.Ε. ή διαχειριστές Ε.Π.Ε. εφόσον έχουν εισόδημα από αμοιβές διαχείρισης. Όπως καταγράψαμε πιο πάνω οι υπόχρεοι αποστέλλουν το αρχείο βεβαιώσεων με κωδ. 5 με τις ακαθάριστες αμοιβές για όλο το 2018 και επιπλέον και τις κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1.6.2018 έως 31.12.2018 σύμφωνα με το Δ.15/Δ’/619/15/13-04-2018 έγγραφο και την 21/22.4.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για να αφαιρεθούν από τις αμοιβές αυτές, χωρίς να αναγράφεται κανένα ποσό στους κωδικούς 351-352, από τους εταίρους διαχειριστές Ε.Π.Ε εφόσον έχουν εισόδημα από αμοιβές διαχείρισης.

15.5.5 Αμοιβές που δίνονται σε μέλη του Δ.Σ. (που δεν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο) από τα κέρδη της Ανώνυμης Εταιρείας.

Φορολογική αντιμετώπιση: Οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ, διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας αποτελούν μέρισμα και έχουν παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% από 01.01.2017, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ΚΦΕ – Ν.4172/2013. Από 01.01.2019 ο συντελεστής είναι 10%.

Προσοχή: Χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική αποστολή των βεβαιώσεων ο κωδικός 9 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τις συγκεκριμένες αμοιβές των φυσικών προσώπων – μελών του Δ.Σ. που τις λαμβάνουν (βλ. συνδυασμένες διατάξεις άρθρων 36, 62 και 64 Ν. 4172/2013 – έγγραφο Υπ. Οικ. Δ12A 1058454 ΕΞ 8.4.2014 και παρ.3 της ΠΟΛ.1042/2015). Επισημάνσεις για την περίπτωση αυτή

Ασφαλιστική αντιμετώπιση: Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν.4387/2016, τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών και λαμβάνουν αμοιβή, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους μισθωτούς, υπολογιζομένων επί της αμοιβής κατ’ αποκοπή.

Όπως διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο με αριθ. 4/2017 του Ε.Φ.Κ.Α., οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της όποιας μορφής αμοιβής λαμβάνουν τα ανωτέρω πρόσωπα λόγω της συγκεκριμένης ιδιότητάς τους.

Οι αμοιβές των μελών Δ.Σ. των Ανωνύμων Εταιρειών από τα κέρδη της εταιρείας, καταβάλλονται σε αυτά αποκλειστικά λόγω της συμμετοχής τους στο Δ.Σ., ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία, και ανεξάρτητα της συμμετοχής τους ή μη στο εταιρικό κεφάλαιο.
Συνεπώς, οι αμοιβές αυτές, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι βάσει της φορολογικής νομοθεσίας χαρακτηρίζονται ως μερίσματα, συνυπολογίζονται με τις λοιπές αμοιβές που λαμβάνουν τα ανωτέρω πρόσωπα για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 παράγραφος 3 περίπτωση δ’ του ν. 4387/2016 (προσοχή: τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών για τις εν λόγω αμοιβές ανέρχονται σε 12,72% για τον ασφαλισμένο και σε 21.38% για τον εργοδότη, ήτοι σε συνολικό ποσοστό 34,10%, βλ. σχετ. υπ. Εργασίας Φ. 10043/44043/55/ 2018).

15.5.6 Αμοιβές από τα κέρδη της Ανώνυμης Εταιρείας σε μέλη του Δ.Σ. που ταυτόχρονα συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό τουλάχιστον 3% και συνάμα λαμβάνουν μερίσματα:

Φορολογική αντιμετώπιση

Ισχύει η παραπάνω αναφορά για τις αμοιβές που δίνονται σε μέλη του Δ.Σ. (που δεν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο) από τα κέρδη της Ανώνυμης Εταιρείας.

Προσοχή: Χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική αποστολή των βεβαιώσεων ο κωδικός 1 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Ασφαλιστική αντιμετώπιση

Στις περιπτώσεις που για τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα συντρέχει παράλληλα υποχρέωση υπαγωγής τους στην ασφάλιση του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. (μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχείρησης επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα εφόσον είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον), έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 36 του ν.4387/2016.

Για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που έχει δηλωθεί από μερίσματα, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν τυχόν ποσά που έχουν δηλωθεί ως μερίσματα για τα οποία όμως έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016 (βλ. σχετ. υπ. Εργασίας Φ. 10043/44043/55/ 2018).

15.5.7 ΝΕΟ Πρακτικός πίνακας με όλες οι περιπτώσεις ασφάλισης αμοιβών διαχείρισης, για Α.Ε, ΟΕ-ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ:

Με βάση την αρχική εγκύκλιο Δ.15/Δ’/619/15/13-04-2018 του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών σύμφωνα με το νόμο 4387/2016 και τις διευκρινίσεις με το αριθμ. πρωτ. Φ.10141/44090/1189/2019 απαντητικό έγγραφο προς τον ΕΦΚΑ για το μείζον αυτό θέμα που απασχολούσε επιχειρηματίες και φοροτεχνικούς από την έναρξη εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού νόμου, παραθέτουμε πιο κάτω σχετικό πίνακα από άρθρο του έγκριτου συναδέλφου – Λογιστή – φοροτεχνικού και φίλου Κωνσταντίνου Γραβιά, Μέλους της επιστημονικής ομάδας του TAXHEAVEN, που αναφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις αμοιβών διαχείρισης, κ.λπ., έτσι ώστε οι συνάδελφοι να μπορούν με μια ματιά να εντοπίζουν αυτό που τους ενδιαφέρει:

***********************